सहल, सहल, सहल

Book Cover: सहल, सहल, सहल

मूळ लेखिकाः सौ. कमल तांबेकर
ब्रेल रूपांतरः डॉ. जयंत चिपळूणकर

सौ. कमल तांबेकर यांनी लिहिलेली ही नाट्यछटा लहान मुला-मुलींच्या शाळेत छान सादर करता येईल.

 रेखाचित्रे