२००६-०७

Book Cover: २००६-०७

पहिले वर्ष

उठावदार ब्रेल लिपी आणि सचित्र पहिली छापील दिनदर्शिका. पहिल्या पानावर भारताचा नकाशा, दुसऱ्या पानावर प्रतिज्ञा आणि आतील पानांवर फुलांची रेखाचित्रे छापली होती.

 दिनदर्शिका